Sam's Shortlived Praga Experience ! 2010

286uxb,praga,v3s

286UXB Praga V3S . Ex-Czech Army 6x6 Radio Shack . Seen 2010 Sam wisely decided this was not the most practical of rigs to use .. photo = Sam .

From Praga

  • bsk191,praga,vs3S
  • bsk191,praga,v35
  • ap61614,praga,s5t